Reklamační podmínky

 1. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ E-SHOPU WWW.NASE-MLEKO.CZ

1.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.9 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

1.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.1, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese V Lukách 923, 392 01 Soběslav. Pro reklamaci můžete využít také Formulář pro uplatnění reklamace. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

1.5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

1.6. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

1.7. Dále máte právo na:

 1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 2. odstoupení od Smlouvy, jestliže:
 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

1.8. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

1.9. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

1.10. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

1.11. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 

b) co je obsahem reklamace; 

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

1.12. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

1.13. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit.

1.14. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

1.15. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která byla již při převzetí Zboží a objevila se ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

1. 16. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

1. 17. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží po dobu minimální trvanlivosti uvedené na obalu Zboží jen za dodržení skladovacích podmínek zákazníkem.

 1. POSTUP A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku dle bodu 2.14. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, a může použít Formulář pro uplatnění reklamace, kde uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace dle bodu 2.11. na e-mail info@nase-mleko.cz nebo poštou na korenspondenční adresu společnosti.

2.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení práva z vady si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná, pokud není v rozporu s bodem 2.17. těchto podmínek.

2.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

2.4. Zákonní lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů běží od předání/doručení Zboží prodávajícímu poštou, kurýrem nebo jinou přepravou nebo osobně v provozovně Soběslav. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, v případě multipacků, kompletů a souprav musí být vráceno kompletní, nenačaté a čisté, jinak reklamaci nemusíme uznat.

Tyto podmínky platí od 01. 02. 2023